Właśnie przygotowałam naszą firmę do wdrożenia PPK. Teraz chętnie pomogę także Tobie.

Zarejestruj się
faq PPK w pytaniach i odpowiedziach

Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, dobrowolnym i w pełni prywatnym systemem stworzonym w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników. Wpłaty w ramach programu będą dokonywane zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i państwo. Uczestnik programu PPK zgromadzony kapitał będzie mógł wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia. Program zakłada jednak elastyczny dostęp do gromadzonego kapitału – uczestnik w każdej chwili może wycofać swoje środki, jednak musi się liczyć z poniesieniem kosztów (zapłaceniem podatku od zysków kapitałowych i utratą zasileń od państwa, a także części wpłat pracodawcy). Ustawa o PPK przewiduje jednak szczególne przypadki, w których uczestnik PPK może skorzystać ze zgromadzonego kapitału bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów (może to mieć miejsce np. w przypadku ciężkiej choroby swojej lub osoby najbliższej, a także w przypadku chęci sfinansowania wkładu własnego na zakup nieruchomości) .

Program będzie wdrażany stopniowo. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pierwsze firmy - zatrudniające co najmniej 250 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2018 roku) - zaczną się do niej stosować od 1 lipca 2019 roku. Mniejsi pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku) mają czas do 1 stycznia 2020. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 zostaną objęte firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2019 roku). W ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 roku do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy.

Podmioty skupione w grupach kapitałowych mogą tworzyć PPK wcześniej tj. w tym samym terminie co największy pod względem liczby osób zatrudnionych podmiot z danej grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), w ramach której funkcjonują.

Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. Uczestnictwo w PPK osoby liczącej więcej niż 70 lat jest możliwe jeśli złożyła wniosek pracodawcy o rozpoczęcie naliczania wpłat do PPK przed ukończeniem przez nią 70 roku życia. W takim przypadku może ona uczestniczyć w PPK, a osiągnięcie przez nią wieku lat 70 nie powoduje jej wyjścia z systemu PPK.

Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są jedynie firmy posiadające - w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK - Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Pod warunkiem, że do PPE przystąpi minimum 25% pracowników firmy, a składka do PPE będzie wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto. Co więcej intepretacja PFR wskazuje, że powyższe warunki powinny być spełnianie przez pracodawcę w 4 datach odległych od siebie o 6 miesięcy , wskazanych ustawie o PPK

Każdy pracodawca jest zobowiązany do objęcia PPK wszystkich swoich pracowników, na rzecz których odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którzy są w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik do systemu zostaje zapisany automatycznie, ale posiada możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie pracodawcy pisemnej deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. Warto pamiętać, że pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.

W ramach PPK wyróżnia się wpłaty podstawowe i dodatkowe. Minimalna wpłata pracownika, jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, potrącanego z pensji netto, natomiast pracodawca będzie wpłacał z własnych środków 1,5% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Co więcej, Państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na rachunek uczestnika PPK tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać rokrocznie 240 zł. Otrzymanie powyższych zasileń jest warunkowane spełnieniem przez uczestnika przesłanek określonych w ustawie o PPK. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć wpłacane kwoty, każdy do maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. W sumie odprowadzana do PPK kwota nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej.

Pracownik posiada możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do PPK do poziomu nie niższego niż 0,5% swojego wynagrodzenia brutto, jeśli złoży odpowiednią deklarację, że jego zarobki nie przekraczają 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Za obliczenie wysokości miesięcznych wpłat oraz za ich terminowe dokonanie odpowiedzialny jest zatrudniający. Pracodawca w imieniu swoim oraz pracownika odprowadza wpłaty do instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Oprócz wpłat pracodawcy i pracownika, każdy uczestnik otrzyma z Funduszu Pracy tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, która będzie przysługiwała uczestnikowi po upływie 3 miesięcy oszczędzania w PPK i następnie zostanie zaewidencjonowana na rachunku uczestnika, pod warunkiem zarejestrowania w tym czasie wpłat podstawowych. W ramach oszczędzania w PPK z Funduszu Pracy finansowana będzie również tzw. dopłata roczna, w wysokości 240 zł, z tym że warunkiem jej otrzymania jest dokonanie wpłat ze wszelkich rodzajów wpłat na rachunek uczestnika PPK określonej kwoty w danym roku kalendarzowym. W roku 2019 jest to kwota 472,50 zł.

Za wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK w danym przedsiębiorstwie, odpowiedzialny jest podmiot zatrudniający. Jest to jego obowiązek, ale pracodawca podejmuje decyzję w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku, kiedy w firmie nie działa organizacja związkowa, firma wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

Pracodawca zawiera umowę z podmiotem prowadzącym PPK umowę o zarządzanie PPK, a następnie w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK.

Instytucją finansową upoważnioną do prowadzenia PPK może być wyłącznie fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych), fundusz emerytalny zarządzany przez PTE lub PrTE (powszechne lub pracownicze towarzystwo emerytalne) lub zakład ubezpieczeń. Pracodawca ma możliwość nawiązania współpracy z wyłącznie jednym podmiotem zarządzającym instytucją finansową umieszczoną w ewidencji PPK na portalu www.mojeppk.pl.

Wszystkie informacje o PPK w jednym miejscu

Tworzymy miejsce dające Ci kompletną i aktualną wiedzę o PPK oraz intuicyjne narzędzia do ich obsługi.

Dowiedz się więcej