PPK w pigułce

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym programem długoterminowego oszczędzania. PPK to krok w stronę zabezpieczenia finansowego przyszłych pokoleń. Pracownik 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo do 2% wynagrodzenia brutto 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie dodatkowo do 2,5% wynagrodzenia brutto 250 zł wpłata powitalna + 240 zł dopłaty rocznej Pracodawca Państwo PPK w pigułce Główne Zalety Ulga podatkowa od zysków kapitałowych Dobrowolny udział i możliwość rezygnacji W przypadku choroby wypłata bez potrąceń Wypłata bez potrąceń po ukończeniu 60 lat Długoterminowe oszczędzanie 1,5 % 250 2 % Ludmiła Falak-Cyniak, Aegon Zmiany demograficzne i społeczne powodują, że na całym świecie zmienia się podejście do gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Wprowadzane właśnie w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który kompleksowo podchodzi do tego tematu, angażując wszystkie strony związane z rynkiem pracy. Jednocześnie PPK - zarządzane przez doświadczone, profesjonalne instytucje - promują odpowiedzialne podejście do dodatkowego odkładania na przyszłość, dlatego mają szansę się upowszechnić, a tym samym wesprzeć budowę systemu emerytalnego w nowej formie.

PPK w pytaniach i odpowiedziach

Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, dobrowolnym i w pełni prywatnym systemem stworzonym w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników. Wpłaty w ramach programu będą dokonywane zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i państwo. Uczestnik programu PPK zgromadzony kapitał będzie mógł wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia. Program zakłada jednak elastyczny dostęp do gromadzonego kapitału – uczestnik w każdej chwili może wycofać swoje środki, jednak musi się liczyć z poniesieniem kosztów (zapłaceniem podatku od zysków kapitałowych i utratą zasileń od państwa, a także części wpłat pracodawcy). Ustawa o PPK przewiduje jednak szczególne przypadki, w których uczestnik PPK może skorzystać ze zgromadzonego kapitału bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów (może to mieć miejsce np. w przypadku ciężkiej choroby swojej lub osoby najbliższej, a także w przypadku chęci sfinansowania wkładu własnego na zakup nieruchomości) .

Program będzie wdrażany stopniowo. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pierwsze firmy - zatrudniające co najmniej 250 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2018 roku) - zaczną się do niej stosować od 1 lipca 2019 roku. Mniejsi pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku) mają czas do 1 stycznia 2020. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 zostaną objęte firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2019 roku). W ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 roku do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy.

Podmioty skupione w grupach kapitałowych mogą tworzyć PPK wcześniej tj. w tym samym terminie co największy pod względem liczby osób zatrudnionych podmiot z danej grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), w ramach której funkcjonują.

Do systemu PPK będą zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. Uczestnictwo w PPK osoby liczącej więcej niż 70 lat jest możliwe jeśli złożyła wniosek pracodawcy o rozpoczęcie naliczania wpłat do PPK przed ukończeniem przez nią 70 roku życia. W takim przypadku może ona uczestniczyć w PPK, a osiągnięcie przez nią wieku lat 70 nie powoduje jej wyjścia z systemu PPK.

Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są jedynie firmy posiadające - w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK - Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Pod warunkiem, że do PPE przystąpi minimum 25% pracowników firmy, a składka do PPE będzie wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto. Co więcej intepretacja PFR wskazuje, że powyższe warunki powinny być spełnianie przez pracodawcę w 4 datach odległych od siebie o 6 miesięcy , wskazanych ustawie o PPK

Każdy pracodawca jest zobowiązany do objęcia PPK wszystkich swoich pracowników, na rzecz których odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którzy są w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik do systemu zostaje zapisany automatycznie, ale posiada możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie pracodawcy pisemnej deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. Warto pamiętać, że pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.

W ramach PPK wyróżnia się wpłaty podstawowe i dodatkowe. Minimalna wpłata pracownika, jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, potrącanego z pensji netto, natomiast pracodawca będzie wpłacał z własnych środków 1,5% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Co więcej, Państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na rachunek uczestnika PPK tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać rokrocznie 240 zł. Otrzymanie powyższych zasileń jest warunkowane spełnieniem przez uczestnika przesłanek określonych w ustawie o PPK. Dodatkowo pracodawca oraz pracownik mogą zwiększyć wpłacane kwoty, każdy do maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. W sumie odprowadzana do PPK kwota nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej.

Pracownik posiada możliwość obniżenia obowiązkowej wpłaty podstawowej do PPK do poziomu nie niższego niż 0,5% swojego wynagrodzenia brutto, jeśli złoży odpowiednią deklarację, że jego zarobki nie przekraczają 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Artykuły

Oś czasu PPK

19 listopada 2018
Podpisanie ustawy o PPK przez prezydenta
1 lipca 2019
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób
1 stycznia 2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób
1 lipca 2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób
1 stycznia 2021
Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych
19 listopada 2018
Podpisanie ustawy o PPK przez prezydenta
1 lipca 2019
Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób
1 stycznia 2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób
1 lipca 2020
Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób
1 stycznia 2021
Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych