Na co zwrócić uwagę przy wyborze instytucji zarządzającej PPK?

30059818_s.jpg

Oszczędności zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą pomnażane przez upoważnione do tego instytucje finansowe. Podmioty te muszą spełnić szereg wymagań związanych z wpisem do ewidencji PPK. Pracodawcy mają do wyboru kilkanaście ofert. Jakimi kryteriami kierować się przy podejmowaniu decyzji?

Firmy zatrudniające minimum 250 pracowników mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi do 25 października 2019 roku. Natomiast umowa o prowadzenie PPK musi być zawarta najpóźniej – 12 listopada 2019 roku. Zgodnie z ustawą decyzję o wyborze instytucji zarządzającej oszczędnościami pracodawcy powinni spróbować uzgodnić ze związkami zawodowymi albo reprezentacją osób zatrudnionych, jeśli związki w danym podmiocie nie działają. Jeśli do dnia 25 września 2019 roku nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie wyboru to pracodawca przedmiotową decyzję podejmie sam. Jeśli tego nie zrobi, i nie zawrze w terminie wskazanym w ustawie umowy o zarządzanie PPK, to musi się liczyć z ryzykiem zapłaty kary grzywny z tytułu nieterminowego zawarcia umowy.

Zgodnie z przepisami przy wyborze pracodawca powinien kierować się kilkoma kryteriami, w tym „najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych”, a także doświadczeniem, efektywnością oraz oceną warunków oferowanymi przez instytucje finansowe (art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Kto może zarządzać PPK?

Wśród instytucji, które mogą dysponować środkami z PPK znajdują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń. Podmioty te muszą spełniać formalne wymogi wskazane w treści art. 59 ustawy:

a) posiadać min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu specyficznymi rodzajami aktywów (lub prowadzeniu określonej działalności ubezpieczeniowej);

b) dysponować kapitałem własnym w wysokości min. 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (w przypadku zakładów ubezpieczeń sprawdzana jest wielkość dopuszczonych środków własnych);

c) spełniać określone wymogi dotyczące prowadzenia funduszy zdefiniowanej daty(określone w art. 38 i 39 ustawy).

Wpis do ewidencji PPK uzyskało już kilkanaście instytucji, m.in. Aegon PTE, AXA TFI, Aviva Investors TFI, Nationale-Nederlanden PTE, PKO TFI i TFI PZU. Poszczególne oferty będą na bieżąco udostępniane na portalu www.mojeppk.pl – oficjalnym portalu programu prowadzonym przez PFR.

Poniżej wskazujemy dodatkowe kryteria jakie warto wziąć pod uwagę przy wyborze instytucji obsługującej PPK w firmie.

  1. Bezpieczeństwo oszczędności

Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze powinno być bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału. Dzięki odpowiedniej polityce inwestycyjnej wartość oszczędności może wzrosnąć, jednak zawsze istnieje ryzyko utraty środków. Dlatego warto zwrócić uwagę na doświadczenie instytucji w zarządzaniu określonymi rodzajami aktywów oraz prowadzeniu innych rodzajów długoterminowych oszczędności emerytalnych, takich jak OFE czy PPE. Pracodawcy powinni sprawdzić m.in.: od ilu lat dana firma jest obecna na rynku finansowym, jakim kapitałem dysponuje oraz ilu klientów obsługuje. O wiarygodności mogą świadczyć również nagrody i wyróżnienia za prowadzoną działalność finansową. Ponadto, wielu oferentów należy do międzynarodowych grup finansowych, dzięki czemu wiedzę o obsłudze programów podobnych do PPK może czerpać z doświadczenia oddziałów danej grupy finansowej w innych krajach.

  1. Koszty zarządzania PPK

Ważnym elementem wyboru są koszty prowadzenia programu. Instytucje obsługujące PPK mogą pobierać wynagrodzenie za swoje usługi: za zarządzanie i za osiągnięty wynik. Zgodnie z ustawą pierwsza opłata nie może przekraczać 0,5 proc. wartości aktywów netto zarządzanego funduszu w skali roku. Druga nie może być większa niż 0,1 proc. tej samej kwoty i może być wypłacona po spełnieniu określonych warunków[1]. Już teraz największe instytucje zaczynają rywalizować o przyszłych klientów przez obniżanie opłat lub ich zniesienie w pierwszych miesiącach trwania programu. Przy wyborze warto wziąć pod uwagę wysokość opłat również w późniejszym okresie np. w perspektywie 10 czy nawet 20 lat – w końcu PPK to program długoterminowy.

  1. Systemy technologiczne

Niezwykle istotnym elementem oferty jest system technologiczny, z którego korzysta instytucja finansowa. Jeżeli uda się go dobrze powiązać z systemem kadrowo-płacowym pracodawcy, to dane dotyczące pracowników będą synchronizowane automatycznie. Dzięki temu ryzyko pomyłki, które może wystąpić przy eksportowaniu z exceli lub ręcznym wysyłaniu informacji na przykład o wpłatach pracowników, zostanie zminimalizowane. Warto też wziąć pod uwagę również szybkość obsługi procesu oraz intuicyjność proponowanego interfejsu informatycznego.

  1. Wsparcie przy wdrożeniu i obsłudze PPK

Oprócz korzyści finansowych i technologicznych pracodawcy powinni zwrócić uwagę na pozostałe wyznaczniki oferty. Wiele instytucji finansowych proponuje wsparcie w zakresie administracji i komunikacji z pracownikami. Oferują m.in. działania informacyjne w postaci szkoleń, specjalnych aplikacji i portali, mailingów czy broszur. W niektórych przypadkach pracodawcy mogą liczyć na dedykowanych doradców, którzy pomogą wprowadzić program w danej firmie. Te elementy mają kluczowe znaczenie w kontekście odciążenia działów HR dla których wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie jednym z największych wyzwań w najbliższych latach.

Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2811_u.htm#_ftn1

Podobne artykuły