Pracodawcy oczekują od instytucji finansowej kompleksowej pomocy we wdrożeniu PPK

Image from iOS (12).jpg

Instytucje finansowe, które oferują zarządzanie PPK mają już pierwsze doświadczenia z uruchomienia programu w największych firmach. Miesiące przygotowań i analiz teoretycznych są już za nami. Przyszedł czas na konkretne wskazówki i praktyczne porady. Właśnie o tym opowiadali nasi eksperci podczas spotkania Klubu ppk.info.

18 września w siedzibie The Heart - korporacyjnym centrum innowacji - odbyło się V Śniadanie Klubu ppk.info. Spotkanie rozpoczęło się ankietą przeprowadzoną wśród uczestników wydarzenia. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że aż 41 proc. ankietowanych oczekuje pomocy, w procesie wdrożenia PPK w zakładzie pracy, od instytucji finansowej. Zatem temat piątej edycji wydarzenia „PPK w praktyce – rola instytucji finansowej”, zdaje się być bardzo trafiony. Na śniadaniu więc, zgodnie z oczekiwaniem, eksperci doradzili w czym może pomóc instytucja finansowa zarządzająca PPK (dostawca PPK) i z jakich narzędzi może korzystać Pracodawca. Omówione zostały także praktyczne kwestie wdrożenia PPK w firmie i proces zarządzania funduszami zdefiniowanej daty.

W sesji Q&A poza przedstawicielami Aegon PTE, udział wziął dr Marcin Wojewódka z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, oraz dr Antoni Kolek, Prezes Instytutu Emerytalnego.

Wdrożenie PPK

- Czas dzisiejszego śniadania jest dla nas bardzo ważny, ponieważ występujemy w roli praktyków, a nie jak to miało miejsce do tej pory – teoretyków. Chcemy się dziś podzielić poradami, które wynikają z naszych obserwacji po sfinalizowaniu pierwszych umów o zarządzanie PPK - mówi Michał Jakubowski, Dyrektor Sprzedaży, Aegon PTE.

Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz zleceniobiorców realizujących umowę zlecenie, od których uposażenia odprowadza się comiesięczne składki emerytalno-rentowe. Firmy, które na dzień 31 grudnia 2018 zatrudniały co najmniej 250 takich osób, zobligowane są do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową do 25 października 2019 roku. Drugi etap zapisów rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku i obejmie organizacje zatrudniające co najmniej pięćdziesiąt osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Będą one musiały związać się z dostawcą PPK do 24 kwietnia 2020 roku. W obu przypadkach podpisanie umowy o zarządzanie PPK, powinno zostać poprzedzone procesem budżetowania w firmie oraz konsultacjami ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników dotyczącymi wyboru instytucji finansowej, której zostaną powierzone środki pracowników.

- Od momentu wyboru instytucji finansowej, dostawca PPK powinien rozpocząć równolegle prace nad dwoma obszarami. Pierwszy to komunikacja i wdrożenie programu od strony pracownika. Drugi to przygotowanie techniczne organizacji związane z integracją systemów kadrowo – płacowych pracodawcy z systemami instytucji finansowej. Jest to najtrudniejszy etap wdrożenia PPK – dodaje Jakubowski.

Komunikacja do Pracowników

- Scenariusz idealny zakłada, że pomiędzy podpisaniem umowy o zarządzanie PPK, a umową o prowadzenie PPK występuje odstęp czasowy ok. 2-3 miesięcy. Jest to okres, w którym realnie jesteśmy w stanie się zmierzyć z przeprowadzeniem akcji informacyjnej, szczególnie gdy należy ją zrealizować w wielu lokalizacjach. Naszą rekomendacją jest, by pracodawca uwzględnił te terminy w harmonogramie wdrożenia. – mówi Michał Jakubowski.

Pracownicy przed 55 rokiem życia, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zostaną automatycznie zapisani do programu. Jednak w każdym możliwym momencie będą oni mogli podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa. Pracownicy między 55 a 70 rokiem życia będą mogli przystąpić do programu, na podstawie złożonej deklaracji. Zrozumienie idei PPK i korzyści z niego płynących wymiernie wpłynie na finalną partycypację w programie, a tym samym na podwyższenie jakości życia Polaków w okresie po ustaniu stosunku pracy, wynikającym z przejścia na emeryturę.

Fundusze cyklu życia

Fundusze zdefiniowanej daty, zwane też są funduszami cyklu życia. Charakteryzują się one tym, że dostosowują skład portfela do wieku uczestnika. Istnieje założenie, że skłonność do ryzyka maleje wraz ze zbliżaniem się do końca inwestycji, a więc alokacja środków pomiędzy różne klasy aktywów powinna być zmienna w czasie. W pierwszej fazie w portfelu dominować powinny instrumenty o wyższym ryzyku i wyższym potencjale wzrostu, a im bliżej daty docelowej tym większy udział stanowić będą bardziej bezpieczne instrumenty dłużne (obligacje i instrumenty rynku pieniężnego).

- W ramach realizowania polityki inwestycyjnej, zakładamy aktywne podejście do zarządzania. Oznacza, to że nie będziemy biernie trzymać się środków przedziałów wyznaczonych przez limity ustawowe, a alokację będziemy dostosowywać do aktualnej sytuacji rynkowej panującej w kraju i na świecie. Model ten jest kosztowny dla firmy zarządzającej aktywami, wymaga zaangażowania większej liczby zarządzających, większej kontroli ryzyka, ale jest konieczny do generowania najlepszych stóp zwrotu. – mówi Samer Masri, Członek Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny, Aegon PTE.

Każdy z zarejestrowanych funduszy będzie miał 12 miesięcy na dostosowanie polityki inwestycyjnej do wymogów ustawowych. W funduszach o najdłuższym horyzoncie inwestycyjnym docelowy udział akcji może wynosić nie mniej niż 60 proc. i nie więcej niż 80 proc. wartości aktywów funduszu. Udział części dłużnej powinien mieścić się w widełkach 20 proc. – 40 proc. Dla przykładu, fundusze które osiągną już swoją zdefiniowaną datę będą musiały zachować alokację na poziomie do 15 proc. części akcyjnej i co najmniej 85 proc. części dłużnej. Proces inwestycyjny, na który składa się i staranna selekcja spółek, i zarządzanie alokacją w różne kraje i sektory jest często bardzo skomplikowany, ale od niego zależeć będą wyniki funduszy. Na stopę zwrotu będzie miało również wpływ doświadczenie zarządzających i instytucji finansowej.

Aplikacja PPK musi współdziałać z systemami firmy

System kadrowo – płacowy zakładu pracy przyjmuje postać centralnej ewidencji, w której składowane są dane, na podstawie których pracodawca wylicza i odprowadza wpłatę do PPK w imieniu i na rzecz pracownika. Znakomita większość dostawców tych usług jest świadoma potrzeby dostosowania systemów, do nowych wymogów programowych. Sam proces dostosowawczy może okazać się bardzo trudny, ale jest on niezbędny do poprawnego funkcjonowania programu w firmie. Sprawne oprogramowanie zminimalizuje potencjalne błędy wynikające z przekazywania danych do instytucji finansowej.

- System zakładu pracy może zostać zintegrowany z aplikacją Aegon, która ma za zadanie wesprzeć pracodawców w programie PPK. Aplikacja daje łatwy i szybki dostęp do wszelkich dokumentów, umów, list pracowników, wpłat, zleceń czy raportów. Udostępnia szablon pliku analitycznego, za pośrednictwem, którego zakład pracy przekazuje instytucji finansowej informacje o wysokości wpłat w podziale na każdego pracownika. Aplikacja w wersji dla pracownika umożliwia edytowanie danych osobowych, monitoring pobranych składek oraz podgląd oszczędności – mówi Tomasz Majewski, Dyrektor Departamentu Operacyjnego, Aegon PTE.

Portal ppk.info udostępnia również strefę dla pracodawcy i pracownika. Po zalogowaniu każdy użytkownik ma dostęp do bardzo ciekawych infografik, filmików instruktażowych oraz materiałów edukacyjnych związanych z programem PPK.

Podobne artykuły