Umowy obowiązujące w PPK

PPK_umowy.jpg

Podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłowe prowadzenie PPK są pracodawcy. To również do ich obowiązków należy koordynowanie wszelkich działań w zakresie umów zawieranych w PPK.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie programem pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową oraz umowy o prowadzenie PPK pomiędzy instytucją finansową a pracownikiem, w imieniu którego działa jego pracodawca.

Umowa o zarządzanie PPK

Jest to umowa zawierana w postaci elektronicznej, która określa najważniejsze zasady i warunki prowadzenia PPK. Pracodawca, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych, powinien wybrać jedną z ofert instytucji finansowych, z którą zawrze następnie umowę o zarządzanie PPK. Umowę tę należy zawrzeć najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca zobligowany jest do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Jeśli jednak na miesiąc przed upływem terminu przeznaczonego na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, porozumienie nie zostanie osiągnięte, pracodawca ma prawo do samodzielnego wyboru instytucji finansowej i zawarcia z nią umowy o zarządzanie. To dobra informacja - umożliwi to sprawne uruchomienie PPK nawet w przypadku braku konsensusu z przedstawicielami pracowników.

Umowa o zarządzanie PPK zawiera między innymi:

  • nazwy instytucji finansowych uprawnionych do świadczenia usług w ramach PPK
  • warunki gromadzenia środków w ramach PPK
  • zasady i formy zawierania przez pracodawców umów o prowadzenie PPK
  • informacje o terminach i sposobach dokonywania wypłat
  • deklaracje wpłat dodatkowych dokonywanych przez pracownika i pracodawcę
  • warunki zmiany i rezygnacji z umowy o zarządzanie

Umowa o prowadzenie PPK

Po zawarciu umowy o utworzeniu PPK pracodawca ma obowiązek zapisać do programu zatrudnione u niego osoby. Procedura nie jest skomplikowana. Sprowadza się do tego, że pracodawca – działający w imieniu i na rzecz pracownika – podpisuje umowę o prowadzenie PPK z wybranym podmiotem zarządzającym PPK.

Kontrakt o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych pozwala stronom na zapoznanie się z warunkami zarządzania środkami, wpłacanymi systematycznie na prywatne konto PPK. Umowa określa także terminy i tryb odejścia z oszczędzania w ramach PPK oraz płatności i koszty obciążające uczestnika programu. Umowa o prowadzenie powinna zostać zawarta nie później niż 10 dni po upływie 3 miesięcznego terminu od dnia powstania obowiązku utworzenia PPK. W przypadku, gdy pracodawca nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w wyznaczonym terminie, to zadziała zasada automatyzmu i pracownicy z mocy prawą staną się uczestnikami PPK prowadzonego przez instytucję finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Wiek a uczestnictwo

Pracodawcy zobowiązani są zapisywać do programu wszystkich swoich pracowników w wieku od 18 do 54 lat. Osoby w wieku od 55 do 70 roku życia mogą na własny wniosek przystąpić do programu, pod warunkiem posiadania 3 miesięcznego stażu pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zatrudniającej firmie. W tym celu składają pracodawcy odpowiedni wniosek. Pracownicy młodociani oraz osoby w wieku powyżej 70 lat nie mogą przystąpić do PPK.

Podobne artykuły