Wypłata oszczędności w przypadku poważnego zachorowania

rawpixel-1376320-unsplash.jpg

Jedną z form wypłaty środków zgromadzonych w PPK jest wypłacenie środków uczestnika, w przypadku choroby jego, lub najbliższych osób.

Gromadzenie środków w PPK ma charakter długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem do wykorzystania po 60 roku życia. Jednak ustawodawca przewidział szczególne okoliczności, kiedy uczestnik PPK będzie miał możliwość skorzystania ze środków bez dodatkowych potrąceń.

Szczególną sytuacją uprawniającą do skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK jest poważne zachorowanie uczestnika, jego małżonka lub dziecka. Wówczas uczestnik PPK będzie mógł złożyć wniosek do instytucji finansowej o wpłatę do 25 proc. zgromadzonego kapitału. Wypłata ta będzie zwolniona z opodatkowania oraz ni będzie wymagała zwrócenia środków.

Stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy, umiarkowanego lub znacznego stopień niepełnosprawności, czy też zdiagnozowanie u osoby dorosłej, albo u dziecka określonej jednostki chorobowej uprawnia do otrzymania środków. Zgodnie z wskazaną w ustawie procedurą w celu uzyskania środków niezbędne będzie złożenie wniosku o wypłatę środków w przypadku poważnego zachorowania oraz przedstawienie każdemu instytucji finansowej stosownego zaświadczenia wydanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo zaświadczenia lekarza potwierdzającego zdiagnozowanie u osoby dorosłej lub dziecka jednej z określonej jednostki chorobowej.

Co ważne, z wypłaty w przypadku poważnego zachorowania można korzystać wielokrotnie za każdym razem wypłacając do 25% zgromadzonych środków, a samo dokonanie wypłaty nie wiąże się z zaprzestaniem kontynuowania oszczędzania.

Przykład:

  • Zgromadzone przez uczestnika PPK środki: 100 000 zł
  • Możliwość nieopodatkowanej wypłaty środków: do 25 000 zł
  • Możliwość dalszego oszczędzania

Możliwość skorzystania ze środków w przypadku dotknięcia chorobą jest wyrazem racjonalnego podejścia twórców Pracowniczych Planów Kapitałowych, którzy dostrzegając potrzebę zapewnienia środków w szczególnych sytuacjach życiowych dopuścili prawo do nieopodatkowanego wypłacenia części środków.

Stan prawny 17 lutego 2019 roku.

Podobne artykuły