Polityka prywatności

Spis treści

 1. Cel polityki
 2. Definicje
 3. Administrator, główny partner, odbiorcy danych
 4. Jakie rodzaje danych osobowych o tobie gromadzimy?
 5. Jak chronimy twoje dane osobowe?
 6. Jak długo Aegon Services przechowuje moje dane osobowe?
 7. W jakich celach Aegon Services może wykorzystywać moje dane osobowe i dlaczego powinieneś je podać?
 8. Jakie są moje prawa?
 9. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
 10. Pliki cookies i inne technologie
 11. Kiedy Aegon Services udostępnia moje dane osobowe?
 12. Zmiany polityki prywatności

1. Co zawiera niniejsza polityka?

Niniejszy dokument określa sposób wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej https://ppk.info obsługiwanej przez Aegon Services Sp. z o.o. (dalej jako „Aegon Services”).

Naszym celem jest przetwarzanie Danych Osobowych w sposób transparentny, uczciwy i zgodny z prawem, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w niniejszej Polityce.

Z niniejszej Polityki dowiesz się, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Upewniamy się, że osoby, których Dane Osobowe przetwarzamy, mają prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych Danych Osobowych ich dotyczących oraz inne prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych – informujemy również o sposobach wykonywania tych praw.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich Dane Osobowych. Jako właściciel niniejszej Polityki, zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na naszej stronie internetowej https://ppk.info.

2. Definicje

Administrator – Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów oraz Główni Partnerzy.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Główni Partnerzy – oznacza spółkę AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółkę AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz spółkę Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. – Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator oraz Główni Partnerzy posiadają status współadministratora oraz wspólnie decydują o celach i sposobie przetwarzania Danych Osobowych w ramach Serwisu. Każdy z Głównych Partnerów ma status współadministratora Danych Osobowych w zakresie określonym w Polityce.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Procesor / Procesorzy – oznacza, inne niż Główni Partnerzy, podmioty współpracujące z Aegon Services, którym na potrzeby realizacji określonych Usług w ramach Serwisu będą powierzane Dane Osobowe. Procesorzy są bezpośrednimi lub pośrednimi podwykonawcami Aegon Services, którzy z uwagi na profesjonalizm świadczonych usług zapewniają wysoką jakość obsługi, np. wsparcia IT. Lista Procesorów może być w razie potrzeby uaktualniana przez Aegon Services.

PPK – pracownicze plany kapitałowe, zdefiniowane szczegółowo w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://ppk.infoktórej głównym przeznaczeniem jest w szczególności prowadzenie działań edukacyjnych na temat zasad funkcjonowania PPK, organizowanie kampanii informacyjnych, konferencji z udziałem ekspertów, promowanie wiedzy o PPK oraz budowanie społeczności skupionej wokół idei PPK, składającej się zarówno z partnerów merytorycznych oraz biznesowych. Serwis umożliwia usługi przesyłania materiałów edukacyjnych, ofert informujących o warunkach przystąpienia do PPK, a także dostęp do newslettera lub bloga.

Usługa – usługa świadczona przez Aegon Services za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, dotycząca PPK, w szczególności: a) wysyłania newsletter’a dla zarejestrowanych Użytkowników; b) udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników dotyczące PPK bądź Serwisu; c) przesyłania materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących Serwisu; d) organizowania konferencji / eventów przybliżających tematykę PPK.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Użytkownik / Ty – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jednej albo kilku jego funkcjonalności, niezależnie od tego, czy dokonała rejestracji w Serwisie.

3. Administrator, główny partner, odbiorcy danych

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393210, NIP: 627-272-84-40 oraz Główni Partnerzy. Aegon Services Sp. z o.o. oraz Główni Partnerzy posiadają status współadministratora oraz wspólnie decydują o celach i sposobie przetwarzania Danych Osobowych w ramach Serwisu.

Aegon Services wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Łukasza Eljasika, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Aegon Services Sp. z o.o., ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, lub e-mailowo, pod adresem: IOD-ofe@aegon.pl.

Dostęp do Danych Osobowych przetwarzanych w ramach platformy Serwisu ma wyłącznie Aegon Services oraz Główni Partnerzy jako współadministratorzy oraz ich pracownicy / współpracownicy, którzy zostali upoważnieni w tym zakresie oraz są zobowiązani do zachowania Danych Osobowych w poufności.

Twoje Dane Osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Aegon Services obowiązku prawnego, dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Ponadto na potrzeby wsparcia Aegon Services przy realizacji Usług w ramach Serwisu oraz dostarczania Użytkownikom określonych funkcjonalności Serwisu, Dane Osobowe mogą być udostępniane - na podstawie umów powierzenia - Procesorom.

Każdy z Głównych Partnerów może przetwarzać bezpośrednio Dane Osobowe, pod warunkiem, że otrzymał od Użytkownika wcześniejszą zgodę na takie przetwarzanie jego Danych Osobowych.

Twoje Dane Osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

4. Jakie rodzaje danych osobowych o tobie gromadzimy?

Za pośrednictwem naszego Serwisu gromadzimy jedynie te Dane Osobowe, które są niezbędne do korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu i świadczenia na Twoją rzecz Usług przez nas bądź naszych Głównych Partnerów lub Procesorów działających w naszym imieniu:

W szczególności gromadzimy następujące podstawowe Dane Osobowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • telefon kontaktowy;
 • adres poczty elektronicznej; oraz
 • inne informacje podane przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu.

Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich aktywności na stronie Serwisu, takie jak: adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, kontakty, a także opinie o nas i naszych usługach w celu profilowania. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu skuteczniejszego tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi Serwisu i w celach marketingowych, w tym w szczególności do wysyłania newslettera. Na podstawie Twoich danych behawioralnych zawartych w plikach cookies będziemy dostosowywali zawartość Serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Profilowanie nie będzie jednak służyło nam do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Aby zwiększyć komfort i pewność prawidłowości danych związanych z Twoim kontem podczas rejestracji w Serwisie możemy łączyć podane przez Ciebie dane dotyczące zakładu pracy z danymi pozyskanymi z publicznie dostępnych źródeł w tym w szczególności z rejestrami udostępnionymi przez Fundację ePaństwo, wydawcę portalu mojePaństwo. Fundacja ePaństwo nie jest odbiorcą Twoich danych osobowych. Pozyskiwane w ten sposób dane pochodzą z rejestrów publicznych, w szczególności KRS i CEiDG.

5. Jak chronimy twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas priorytetem. Aegon Services, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Środki te są przez nas okresowo poddane przeglądom i w razie potrzeby uaktualniane. Posiadamy również odpowiednią politykę ochrony danych osobowych.

Podejmujemy szereg działań, by chronić Twoje Dane Osobowe przed niezamierzonym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją oraz niedozwolonym ujawnieniem lub udostępnieniem, w tym odpowiednio:

 • używamy szyfrowanego połączenia, aby zabezpieczyć Twoją komunikację z Serwisem (SSL);
 • ograniczamy zakres osób, które mają dostęp do informacji, które gromadzimy;
 • przetwarzamy tylko takie Dane Osobowe, które są niezbędne do korzystania z Serwisu lub Usług.

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich Dane Osobowych. Podmioty współpracujące z nami, w tym w szczególności nasi Główni Partnerzy, również są zobowiązani do przetwarzania Twoich Danych Osobowych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności, jak również w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu, a także przez okres aktywności umowy o prowadzenie Twojego konta w ramach Serwisu. Po zakończeniu korzystania z Serwisu, tj. na przykład po usunięciu przez Ciebie konta, będziemy przetwarzali Twoje Dane Osobowe z innych uzasadnionych przyczyn (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków Aegon Services, w tym między innymi zabezpieczenia się przed roszczeniami na podstawie przepisów ogólnych o przedawnieniu określonych w Kodeksie cywilnym, itp.). Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, to będziemy przetwarzali Twoje Dane Osobowe do momentu jej wycofania.

Aby zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji rejestracyjnych do świadczenia Usług, należy skontaktować się z Aegon Services pod adresem kontakt@ppk.info.

7. W jakich celach Aegon Services może wykorzystywać moje dane osobowe i dlaczego powinieneś je podać?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Aegon Services, w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu przez Aegon Services lub w imieniu i na rzecz Głównych Partnerów;
 • prowadzenia marketingu Aegon Services lub Usług Głównych Partnerów;
 • umożliwienia kontaktu z Aegon Services lub Głównymi Partnerami za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
 • udostępnienia Danych Osobowych Głównym Partnerom w związku z zawarciem lub w celu wykonywania umowy z Użytkownikiem;
 • rejestracji na konkretne wydarzenie edukacyjne lub informacyjne dotyczące PPK;
 • subskrypcji interesujących Ciebie materiałów, w tym newsletter’a, ofert, itp.;
 • zapisania się do dedykowanego programu, konkursu lub akcji dot. PPK;
 • korzystania z aplikacji lub narzędzi online dostępnych na stronie Serwisu;
 • zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami;
 • podnoszenia jakości świadczonych Usług i Serwisu na podstawie analityki i statystyk.

Realizując powyższe cele, upewniamy się, że w momencie korzystania z Serwisu (rejestracji) Użytkownik podaje swoje Dane Osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

W oparciu o Twoje Dane Osobowe Aegon Services nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych na etapie rejestracji i logowania jest warunkiem świadczenia na Twoją rzecz Usług oraz udostępnienia funkcjonalności Serwisu. W przypadku niepodania Danych Osobowych będziesz mógł korzystać z Serwisu lub Usług w ograniczonym zakresie. Jeśli chcesz korzystać w pełni z funkcjonalności Serwisu i Usług podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest konieczne w zakresie, który warunkuje konieczność dostępu do wybranych Usług lub Serwisu.

8. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z RODO przysługuje ci szereg praw, które chronią Twoje Dane Osobowe, a my jako ich Administrator jesteśmy zobowiązani do ich respektowania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich Danych Osobowych, prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@ppk.info lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych.

Lista Twoich praw została wskazana poniżej:

 • prawo żądania dostępu do własnych Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych czy okresie ich przechowywania);
 • prawo do sprostowania Danych Osobowych (np. gdy są one nieprawidłowe);
 • prawo do usunięcia Danych Osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych np. czasowe przeniesienie wybranych Danych Osobowych do innego systemu, uniemożliwienie dostępu do wybranych Danych Osobowych lub czasowe usunięcie opublikowanych Danych Osobowych ze strony internetowej w celu ich zabezpieczenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania np. jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy;
 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych, co polega na możliwości otrzymania od nas Twoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie;
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza prawo.

9. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W związku z założeniem i obsługą Twojego konta w Serwisie przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • w celu świadczenia Usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych Osobowych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych naszych oraz Głównych Partnerów – zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego podstawą prawną przetwarzania przez nas danych może być także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust .1 lit. f) RODO).

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych dla celów marketingowych zarówno przez nas, jak i przez naszych Głównych Partnerów ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę. Zgoda ta jest dobrowolna, ale brak jej wyrażenia może ograniczyć niektóre funkcjonalności Serwisu. Zgoda może być wyrażona w komunikacie wyświetlonym w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

10. Pliki cookies i inne technologie

W celu usprawnienia procesu korzystania z Serwisu, w tym między innymi dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, wykorzystujemy pliki cookies, tj. informacje w postaci małego pliku numeryczno-tekstowego, który zapisywany jest przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika.

Pliki te umożliwiają przyszłą identyfikację urządzenia, a w konsekwencji Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Serwisu lub logowania się do niego. Użytkownik może jednak zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookie do własnego urządzenia i na stałe usunąć wszystkie pliki już zapisane.

W tym celu Użytkownik powinien dokonać kilku modyfikacji ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Niewykonanie tych czynności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

Zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Zapisywanie plików cookie w urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian w ustawieniach samego urządzenia lub jego oprogramowania.

Rodzaje plików cookies:

Pliki cookies Administratora – umieszczane przez Administratora w ramach Usługi.

Pliki cookies stron trzecich – umieszczane przez partnerów Administratora w ramach Usługi.

Pliki cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostają tam do momentu ukończenia sesji przeglądarki. Nagrane dane są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm ciasteczek sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Stałe pliki cookie – przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do czasu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm stałych plików cookie nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

 • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacja korzystania z Serwisu;
 • rozpoznanie urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji oraz - w odpowiednich przypadkach, wyświetlenie treści Strony stosownie do jego indywidualnych potrzeb;
 • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika - w szczególności wspomniane pliki pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i wyświetlać treści Serwisu dostosowane do jego indywidualnych potrzeba;
 • analizowanie, badanie i monitorowanie ruchu w Serwisie poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które zapewniają wgląd w sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony, co pozwala na ulepszenie jej struktury i zawartości;
 • gwarantowanie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 • profilowanie Użytkownika.

Pliki cookies stron trzecich są używane do następujących celów:

 • prezentowanie treści multimedialnych z zewnętrznych serwisów internetowych, np. YouTube, na stronie Serwisu;
 • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 • prezentowanie treści komercyjnych dostosowanych do preferencji użytkowników za pomocą narzędzi reklamowych online, np. Google AdSense.
 • używanie interaktywnych funkcjonalności w celu reklamowania Serwisu za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook.com, Pinterest.com itp.

11. Kiedy Aegon Services udostępnia moje dane osobowe?

Aegon Services nie ujawnia Danych Osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu wykonywania umowy z Użytkownikiem na prowadzenie konta w Serwisie, realizacji innych Usług za pośrednictwem Serwisu przez nas, Głównych Partnerów lub Procesorów (w takim wypadku zawsze podpisujemy z Procesorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych), lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

W określonych przypadkach możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe firmom zewnętrznym lub dostawcom usług działającym w naszym imieniu celem zapewnienia obsługi Serwisu.

Nie dokonujemy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Zmiany polityki prywatności

Aegon Services zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na stronie: https://ppk.info/polityka-prywatnosci. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności.