Polityka prywatności

Cele polityki prywatności

Niniejszy dokument określa sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej https://ppk.info (dalej: „Portal ppk.info”) obsługiwanej przez Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, 41 – 500 Chorzów.

Głównym przeznaczeniem Portalu ppk.info jest prowadzenie działań edukacyjnych na temat funkcjonowania PPK czyli pracowniczych planów kapitałowych zdefiniowanych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Portal ppk.info zajmuje się organizowaniem kampanii informacyjnych, konferencji z udziałem ekspertów, promowaniem wiedzy o PPK oraz budowaniem społeczności skupionej wokół idei PPK, składającej się zarówno z partnerów merytorycznych oraz biznesowych. Portal ppk.info umożliwia usługi przesyłania materiałów edukacyjnych, ofert informujących o warunkach przystąpienia do PPK, a także dostęp do newslettera lub bloga.

Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych w sposób transparentny, uczciwy i zgodny z prawem, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w niniejszej Polityce.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Jako właściciel niniejszej Polityki, zastrzegamy prawo do jej zmiany.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Aegon Services sp. z o. o., ul. Katowicka 47, 41 – 500 Chorzów, nr KRS 393210, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 6272728440, kapitał zakładowy: 8 000 000 zł – całkowicie opłacony. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez:

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych za pomocą e-mail: IODO@aegon.pl albo wyżej wskazanych form kontaktu.

Cele przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu:

 • rejestracji i administrowania kontem w portalu ppk.info – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji zawartej z administratorem umowy, a w zakresie danych osobowych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • realizacji usług zamówionych za pośrednictwem portalu ppk.info takich, jak uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych lub informacyjnych, dedykowanych programach, konkursach lub akcjach dot. PPK – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji zawartej umowy,
 • marketingu produktów i usług, obejmującego profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych,
 • udostępnienia danych innym, wskazanym przez Ciebie, podmiotom z grupy Aegon w celach marketingowych (w tym analitycznych i profilowania) – tylko w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia prawidłowego działania portalu ppk.info oraz rozwijania jego funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzanych danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na umożliwieniu administratorowi zapewnienia, że portal ppk.info będzie działał prawidłowo oraz administrator będzie miał możliwość rozwijania jego funkcjonalności na podstawie analityki i statystyk.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Za pośrednictwem Portalu ppk.info gromadzimy dane osobowe, które są niezbędne do korzystania przez Ciebie z Portalu ppk.info i świadczenia na Twoją rzecz Usług przez nas bądź podmiotów działających w naszym imieniu.

W szczególności gromadzimy następujące podstawowe dane osobowe:

 • imię;
 • nazwisko;
 • nr telefonu kontaktowego;
 • adres poczty elektronicznej oraz
 • inne informacje podane przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu.

Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne czyli odnoszące się do Twoich aktywności na stronie Portalu ppk.info, takie jak: adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, kontakty, a także opinie o nas i naszych usługach w celu profilowania. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu skuteczniejszego tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi Serwisu i w celach marketingowych, w tym w szczególności do wysyłania newslettera. Na podstawie danych behawioralnych zawartych w plikach cookies, będziemy dostosowywali zawartość Portalu ppk.info do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Aby zwiększyć komfort i pewność prawidłowości danych związanych z Twoim kontem podczas rejestracji w Portalu ppk.info możemy łączyć podane przez Ciebie dane dotyczące zakładu pracy z danymi pozyskanymi z publicznie dostępnych źródeł w tym w szczególności z rejestrami udostępnionymi przez Fundację ePaństwo, wydawcę portalu mojePaństwo. Fundacja ePaństwo nie jest odbiorcą Twoich danych osobowych. Pozyskiwane w ten sposób dane pochodzą z rejestrów publicznych, w szczególności KRS i CEiDG.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez dalsze okresy przewidziane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami z zakresu rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji (e-mail, SMS/MMS, rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR ), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną, w tym zakresie, dobrowolną zgodę. Zgody może Pan/Pani wycofać wysyłając e-mail na adres kontakt@ppk.info albo pismo [WJ2] na adres ul. Katowicka 47, 41 – 500 Chorzów.

Informacja o profilowaniu

Na podstawie posiadanych danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów.

Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będzie Pani/Pan otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do osobistych preferencji.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związane z obsługą klientów, placówkom medycznym, agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym - przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w celu realizacji usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych niżej danych kontaktowych.

Ponadto możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na stronie: https://ppk.info/polityka-prywatnosci. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z dokumentem.

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W PORTALU PPK.INFO

 1. W celu usprawnienia procesu korzystania z Portalu ppk.info dostępnego pod adresem https://ppk.info, w tym między innymi w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników, wykorzystujemy pliki cookies. tj. informacje w postaci małego pliku numeryczno-tekstowego, który zapisywany jest przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki numeryczno-tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika Portalu ppk.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu ppk.info. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies stosowane przez Portal ppk.info są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. Zapisywanie plików cookie w urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian w ustawieniach samego urządzenia lub jego oprogramowania.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. analizowanie, badanie i monitorowanie ruchu w Serwisie poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu ppk.info korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
  2. uwierzytelnienia Użytkownika Portalu ppk.info i utrzymania sesji Użytkownika Portalu ppk.info (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ppk.info ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  3. rozpoznanie urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji oraz - w odpowiednich przypadkach, wyświetlenie treści Portalu ppk.info stosownie do jego indywidualnych potrzeb;
  4. profilowanie Użytkownika - określania profilu Użytkownika w celu dostosowania zawartości stron internetowych Portalu ppk.info do preferencji Użytkownika i optymalizacja korzystania z Portalu ppk.info,
  5. gwarantowanie bezpieczeństwa i niezawodności Portalu ppk.info.
 4. W ramach Portalu ppk.info stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu ppk.info mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu ppk.info, mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące takie jak: Google Inc. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tej firmy, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach. Polityka ochrony prywatności Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl [WJ3]
 7. Pliki cookies podmiotów współpracujących są używane do następujących celów:
  1. prezentowanie treści multimedialnych z zewnętrznych serwisów internetowych, np. YouTube, na stronie Portalu ppk.info;
  2. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
  3. prezentowanie treści komercyjnych dostosowanych do preferencji Użytkowników za pomocą narzędzi reklamowych online, np. Google AdSense.
  4. używanie interaktywnych funkcjonalności w celu reklamowania Portalu ppk.info za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook.com, Pinterest.com itp.
 8. Jeśli Użytkownik Portalu ppk.info nie chce przechowywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Portalu ppk.info.
 9. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronach poszczególnych producentów oprogramowania.
 10. Aegon Services Sp. z o. o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. informacji o plikach cookies.