Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu ppk.info

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu ppk.info prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. spółkę Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000393210, REGON: 242628225, NIP: 6272728440, kapitał zakładowy 8 000 000 złotych.
 2. Niniejszy „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Serwisu „ppk.info” określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności:
  1. warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
  2. tryb i sposób prezentacji w Serwisie informacji, ofert, oraz usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
  3. tryb i sposób udzielania za pośrednictwem Serwisu informacji Użytkownikom.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Niniejszy Regulamin został wydany z uwzględnieniem przepisów:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
  2. ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215);
  3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako RODO.
  4. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, by dowiedzieć się w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane dane osobowe Użytkownika.
 5. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla obu stron, czyli Administratora oraz Użytkownika. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

§ 2.
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia przyjmują następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator Serwisu, tj. Aegon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000393210, REGON: 242628225, NIP: 6272728440, kapitał zakładowy 8 000 000 zł;
 2. Główni Partnerzy – oznacza AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. – Oddział w Polsce z siedzibą w Chorzowie.
 3. Konto - przypisany do zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie przez niego z usług wymagających logowania w Serwisie;
 4. Polityka Prywatności – dokument, który określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Serwisu, dostępny pod adresem: https://ppk.info/polityka-prywatnosci/;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu przez niego Konta oraz zdefiniowaniu przez Użytkownika jego loginu i hasła;
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem https://ppk.info;
 7. PPK – pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w Ustawie;
 8. Regulamin – niniejszy dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora lub Głównych Partnerów, określone w Regulaminie;
 10. Ustawa – ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215);
 11. Użytkownik – osoba uprawniona, osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający, uczestnik oraz każda inna osoba korzystająca z Serwisu.

§ 3.
Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jednakże warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkowników jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Użytkownicy poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu akceptują niniejszy Regulamin oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.
 2. Administrator udostępnia Serwis i świadczy inne usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach kontaktów Użytkowników z Administratorem, zabronione jest przekazywanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym zabronione jest bezprawne wpływanie na poprawność funkcjonowania Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz utratę danych Użytkownika, jeśli Administrator nie miał na to wpływu w sposób bezpośredni, m.in. jeśli zakłócenia lub utrata danych powstały z powodu działania siły wyższej, awarii powstałej z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie lub sprzęcie komputerowym Użytkownika, jakością łącza Użytkownika z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika lub jakąkolwiek inną przyczyną spowodowaną przez osoby trzecie, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W uzasadnionych przypadkach Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, oraz do przeprowadzenia prac naprawczych lub konserwacyjnych mających na celu zapewnienie lub przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. Administrator stara się informować z wyprzedzeniem o możliwych zakłóceniach pracy Serwisu, zwłaszcza o pracach konserwacyjnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług w ramach Serwisu, a także usunięcia wybranych funkcjonalności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku wprowadzenia nowych funkcjonalności dojdzie do czasowego ograniczenia dostępu do dotychczasowych funkcjonalności.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych podawanych przez Użytkowników.
 9. Administrator nie udziela gwarancji na Serwis, a także nie świadczy usług posprzedażowych innych niż określone w Regulaminie.
 10. W celu właściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym prawidłowego zarejestrowania Konta i zalogowania się, konieczne są:
  1. połączenie z Internetem;
  2. dostęp do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu;
  3. dostęp do odpowiednio zaktualizowanej przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie dokumentów hipertekstowych oraz która obsługuje język programowania JavaScript i akceptuje pliki typu cookies.
 11. W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego oraz otrzymywania Newslettera wymagane jest dodatkowo posiadanie aktywnej poczty elektronicznej e-mail.
 12. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Serwisu do umieszczania treści, które:
  1. naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);
  2. naruszają dobra osobiste innych osób;
  3. naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
  4. są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
  5. zagrażają bezpieczeństwu Konta Użytkownika;
  6. naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
  7. zakłócają prawidłowe działanie Serwisu.
 13. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu lub dostępu do niego.

§ 4.
Przedmiot świadczonych usług

 1. W ramach Serwisu Administrator oraz Główni Partnerzy mogą oferować Użytkownikom dostęp do określonych usług, a także umożliwiają korzystanie z zawartości Serwisu - zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora i w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika. W szczególności:
  1. Goście – mogą przeglądać i zapoznawać się z zawartością serwisu dostępną dla niezarejestrowanych Użytkowników, wyszukiwać informacji o PPK i korzystać z kalkulatora PPK;
  2. Użytkownicy zarejestrowani – korzystają z praw przysługujących Gościom, a ponadto mają możliwość korzystania z dodatkowych usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie w zależności od statusu (osoba uprawniona, osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający, uczestnik).
 2. Serwis służy umożliwieniu uzyskiwania aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących PPK i zapewnianiu Użytkownikom korzystania z usług związanych z PPK udostępnianych przez Serwis.
 3. Administrator nie jest stroną stosunków prawnych łączących Użytkowników i instytucje finansowe w związku z korzystaniem z PPK.
 4. W ramach Serwisu Administrator udostępnia w szczególności usługi umożliwiające:
  1. komunikowanie się z Administratorem;
  2. kalkulację składek oraz inwestycji w ramach PPK (kalkulator PPK);
  3. rozwijanie wiedzy dotyczącej PPK;
  4. zawarcia umowy świadczenia dodatkowych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 5.
Newsletter ppk.info

 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratora usługi Newslettera o tematyce PPK, Użytkownik Serwisu zobowiązany jest wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie.
 2. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Administratora potwierdzenia na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. O terminie wysyłki i treściach wiadomości wysyłanych w ramach Newslettera decyduje Administrator. Administrator zobowiązuje się dochowywać należytej staranności w zakresie doboru aktualnych i istotnych treści związanych z PPK.
 4. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

§ 6.
Dodatkowe informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce Prywatności.
 6. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail (w przypadku chęci rejestracji Konta);
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.

§ 7.
Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskiwany jest poprzez rejestrację w Serwisie. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych, w tym w szczególności adresu e-mail do kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Użytkownik w trakcie rejestracji Konta określa swój status spośród:
  1. pracownik,
  2. pracodawca,
  3. dystrybutor,
  4. uczestnik.
 3. Administrator ma prawo do weryfikacji statusu Użytkownika. Administrator ma prawo łączyć dane podane przez Użytkownika z danymi pozyskanymi z publicznie dostępnych źródeł w tym w szczególności z rejestrem GUS. Pozyskiwane w ten sposób dane pochodzą z rejestrów publicznych, w szczególności KRS i CEiDG.
 4. Po dokonaniu rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Treść umowy stanowi niniejszy Regulamin oraz załączniki do niego.
 5. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkboxa lub wyświetlanego okna informacyjnego. Wyrażenie odrębnej zgody dotyczy w szczególności usługi Newslettera oraz przesyłania informacji handlowych oraz innych elementów, co do których Użytkownik będzie wyraźnie informowany o konieczności wyrażenia zgody przed przystąpieniem do korzystania z danego elementu (zgoda udzielana fakultatywnie). Nieudzielenie zgody może skutkować brakiem możliwości korzystania z pełnych funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest świadomy odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;
  3. jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej oraz usunięciem lub zawieszeniem Konta Użytkownika.
 7. Zabronione jest używanie loginu lub nazwy mających charakter obraźliwy, wulgarny, identyfikujący inną osobę, naruszający dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego lub naruszający prawa osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, którego login jest przypisany innemu Użytkownikowi lub jest niezgodne z zasadami określonymi w ust. 6 powyżej.
 9. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 10. Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.
 11. Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego powodu. W przypadku wejścia osób trzecich w posiadanie danych umożliwiających logowanie do Serwisu, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty danych Użytkownik powinien w miarę możliwości dokonać zmiany hasła lub powiadomić o utracie danych dostępowych Administratora.
 13. Administrator zabrania posiadania więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jednego Użytkownika. Administrator odmówi Rejestracji takiego Konta lub w przypadku stwierdzenia takiego stanu usunie Konta tego samego Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika celem wyjaśnienia podejrzenia wielokrotnej Rejestracji Konta w Serwisie przez tą samą osobę.

§ 8.
Informacje o usługach świadczonych w ramach Serwisu

 1. Każdy Użytkownik posiadający Konto jest uprawniony do uzyskania dostępu do usług dostarczanych w ramach Serwisu, w tym m.in. kalkulatora PPK, a także informacji dostarczanych w postaci bloga prowadzonego na Serwisie dotyczących PPK, w szczególności warunków uczestnictwa oraz uprawnień wynikających z uczestnictwa w PPK oraz o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z funkcjonowania PPK.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są na bieżąco aktualizowane przez Administratora i umieszczane w Serwisie w osobnej zakładce.
 3. Administrator może zamieszczać w Serwisie wykaz ofert towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń.
 4. Na stronie głównej Serwisu Administrator może prezentować oferty instytucji finansowych wraz z logotypami tych instytucji finansowych. Kolejność wyświetlania w Serwisu ofert instytucji finansowych następuje według uznania Administratora.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Odpowiedzi na wnioski i pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, udzielane będą drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany na formularzu kontaktowym.
 7. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak z uwzględnieniem liczby zgłoszonych pytań przez wszystkich Użytkowników, kolejności ich wpływu oraz stopnia ich skomplikowania. Administrator zastrzega, że w szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Administrator zastrzega, że może odmówić udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania nie dotyczące PPK lub wykraczające poza zasady działania Serwisu określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników, w tym wynikających z udzielonych przez Administratora odpowiedzi.

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 10.
Prawa własności intelektualnej

 1. Nazwa Serwisu oraz logo są prawnie chronione i stanowią własność Administratora. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób logo lub nazwy Serwisu bez zgody Administratora jest zabronione, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.
 2. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Serwisu, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów i treści Serwisu stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Administratora.
 3. Użytkownik korzystając z utworów, o których mowa powyżej i do których ma dostęp za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do powstrzymania się od: kopiowania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, rozpowszechniania, licencjonowania, sprzedawania lub wykorzystywania w innym celu utworów, które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie otrzymał odpowiedniej zgody osoby uprawnionej na określone działanie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, który rażąco narusza prawa autorskie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Administratora lub od podmiotów, z którymi Administrator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 7. Wszelkie czynności obejmujące elementy chronione prawem własności intelektualnej umieszczone w Serwisie, takie jak m.in. kopiowanie, wprowadzanie zmian, publiczne odtwarzanie lub inne rozpowszechnianie, nie mogą być dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 8. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu nie nabywa jakichkolwiek praw własności intelektualnej do treści zawartych w Serwisie.

§ 11.
Prawa Użytkownika

 1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.

§ 12.
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawie związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres email kontakt@ppk.info.
 3. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości e-mail.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przypadku wyraźnej bezzasadności złożonej reklamacji.
 6. Administrator nie uwzględnia reklamacji wynikających z niestosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej z ważnych powodów. Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie wydłużenia terminu oraz o planowanym terminie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora.
 8. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 13.
Zmiany Regulaminu

 1. Administrator stara się nieustannie poprawiać jakość usług, a także ich zakres. W związku z powyższym Regulamin może być zmieniany w razie potrzeby. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail zawiadamiającą o dokonanej zmianie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznawania się na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.
 3. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza zaakceptowanie nowych warunków.

§ 14.
Przepisy końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia innych warunków korzystania z Serwisu indywidualnie z Użytkownikami na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas w przypadku braku innych uregulowań zawartych w pisemnej umowie.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie wiadomości e-mail podanej podczas rejestracji na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 roku.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formacie pliku PDF na stronie Regulamin.